Konkurs dla Youtuberów

Opolagra 2019

W dniach 12-14.06.2019 organizujemy konkurs na najlepszą relację z Targów Opolagra 2019, z Massey Ferguson.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

 • Miejsce I 800 zł
 • Miejsce II 500 zł
 • Miejsce III 300 zł

 

Konkurs

Regulamin Konkursu

Konkurs na najlepszą relacje z Opolagra 2019 z Massey Ferguson

 

1. Organizator i postanowienia ogólne konkursu.

Organizatorem konkursu Opolagra 2019 z Massey Ferguson jest ROLDAM SERWIS Damian Świeży z siedzibą w Świbiu, ul. Sportowa 67, 44-187 Świbie, NIP 9691326759, zwanym dalej Organizatorem.

Celem konkursu  Opolagra 2019 z Massey Ferguson jest wyłonienie najlepszej relacji z targów Opolagra 2019 promującej markę Massey Ferguson.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)

2. Zasady udziału w konkursie

Udział w konkursie jest dobrowolny i darmowy.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować regulamin oraz spełnić warunki konkursu.

 

Do warunków konkursu należą:

– relacja ma mieć formę filmu video oraz musi zawierać 3 następujące elementy:

 • stoisko organizatora – ROLDAM SERWIS
 • maszyny rolnicze marki Massey Ferguson
 • pokazy maszyn marki Massey Ferguson organizowane przez ROLDAM SERWIS.

Sugerowany czas trwania filmu to 2 minuty.

Nagrania dokonuje się na sprzęcie własnym.

 

Przygotowaną relację należy:

 • Zamieścić na stronie internetowej, blogu lub własnym kanale YouTube autora.
 • Przesłać do Organizatora wiadomość na mail: biuro@roldam-serwis.pl z informacją
  o zamieszczonej relacji, tzn.: link kierujący do filmu lub informacje o miejscu zamieszczenia relacji
 • W nazwie relacji należy umieścić nazwę marki Maseey Ferguson.

Udostępniona relacja powinna mieć ustawienia prywatności – publiczne.

Relacja nie może zawierać treści o charakterze komercyjnym z wyłączeniem informacji
o organizatorze.

Relacja powinna być dostępna dla każdego użytkownika posiadającego dostęp do internetu.

Relacja nie może zawierać treści, które naruszają przepisy powszechnie panującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden film video.

Wysłanie filmu w wyznaczonym terminie oznacza akceptację regulaminu i zgłoszenie udziału w konkursie.

3. Uczestnik konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która zapoznała się z regulaminem konkursu, przesłała podpisany regulamin na adres mailowy organizatora (biuro@roldam-serwis.pl)
 i posiada miejsce zamieszkania w Polsce.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo.

4. Przebieg konkursu

Relacja video będzie brana pod uwagę w konkursie po otrzymaniu wiadomości mailowej ze zgłoszonym filmem.

Wiadomość mailową z informacją o zamieszczeniu relacji z targów Opolagra 2019 z Massey Ferguson należy przesłać Organizatorowi do dnia 30.06.2019 do godziny 24:00.

Komisja konkursowa, składająca się z 3 pracowników firmy ROLDAM SERWIS  wyłoni Zwycięzców.

Ocenie podlegać będą: estetyka, oryginalność pomysłu oraz sposób promowania marki.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10.07.2019 do godziny 16:00 na stronie Organizatora www.roldam-serwis.pl.

5. Nagrody

W konkursie do zdobycia są następujące nagrody, w zależności od zajętego miejsca:

 • Miejsce I 800 zł
 • Miejsce II 500 zł
 • Miejsce III 300 zł

Zwycięzcy konkursu zobowiązani są w ciągu 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu (czyli do dnia 13.07.2019 do godziny 18:00) do wysłania Organizatorowi drogą mailową (mail: biuro@roldam-serwis.pl) niezbędnych danych do realizacji przelewu bankowego oraz danych potrzebnych do złożenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego.

Nagrody będą przelane na rachunek zwycięzców w terminie do 7 dni kalendarzowych od spełnienia powyższych warunków.

Niedotrzymanie warunków skutkować będzie wygaśnięciem praw do nagrody.

Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.

Nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości wygranej (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Należny podatek odprowadza Organizator.

6. Dane osobowe i prawa autorskie

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest ROLDAM Serwis Damian Świeży z siedzibą w Świbiu ul. Sportowa 67, 44-187 Świbie.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 922).

Zgłaszając nagranie video do konkursu uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie sowich danych osobowych w celach związanych z konkursem. Dane przetwarzane będą
w następujących sytuacjach:

 • ogłoszenie wyników;
 • przekazanie nagrody;
 • rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji;
 • w sytuacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa;

Uczestnik przesyłając swoją relacje video na konkurs oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie i prawa pokrewne do relacji. Oświadcza, że relacja nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z video relacji  w zakresie tych praw przez Organizatora.

Uczestnik z chwilą zgłoszenia nagrania do konkursu udziela Organizatorowi nieodwołalnego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania
z relacji oraz do wykonywania autorskich praw zależnych do relacji w całości lub części
w celach związanych z konkursem lub działaniami marketingowymi Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do reklamacji.

Reklamacje rozpatruje Organizator.

Adres mailowy do składania reklamacji: biuro@roldam-serwis.pl.

Termin składania reklamacji to 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu.

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.roldam-serwis.pl.